วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 193 view

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกรมสารนิเทศ

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

การประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

การปฏิบัติงาน

 

  การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

 

  การจัดซื้อจัดจ้าง

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบาย No Gift Policy

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

  แผนป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน