การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2566

| 1,390 view

การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้บริหารในการรับมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศต่อมา เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศทุกระดับ งดรับ - งดให้ ของขวัญบุคคลภายนอก

รูปหมู่คณะผู้บริหารกระทรวง-2022

347A8463-B  

MFA_6518

  MFA_6529  

MFA_9064

MFA_9077