การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 3,224 view

การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ กรมสารนิเทศ โดยนายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้ออกประกาศเรื่อง "นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗" ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมสารนิเทศ เพื่อมอบนโยบายของกรมว่าด้วยการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MFA_6367

 

MFA_6345