การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 1,720 view

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


*กรมสารนิเทศไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติอนุญาตเนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*