การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

4,740 view

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

Infographic

โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป กรมสารนิเทศจึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

กรมสารนิเทศจึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมสารนิเทศและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมสารนิเทศในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ กรมสารนิเทศขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมสารนิเทศทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป