การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและภารกิจงานกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและภารกิจงานกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2566

| 597 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวเปิดการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและแนวทางการดำเนินงานของกรมสารนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนฝ รอธ. ณัฐภาณุฯ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อย่างยืน และการมีส่วนร่วมของพลเมืองโลก และผู้แทนจากกรมสารนิเทศ บรรยายภารกิจงานสารนิเทศ อาทิ การตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างประเทศ การทูตวัฒนธรรม งานด้านสื่อมวลชน งานด้านการทูตสาธารณะ และงานด้านการประมวลและวิเคราะห์ข่าว โดยนิสิตให้ความสนใจในการบรรยายดังกล่าว แสดงความประสงค์จะมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ และหลายคนต้องการสอบมาเป็นนักการทูต

ทั้งนี้ ภายหลังการบรรยาย ได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาจำนวน ๖ คน ออกรายการ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ รวมทั้ง ได้เชิญนักศึกษาจำนวน ๕ คน ออกรายการ Tik Tok ของกระทรวงฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ