กิจกรรม In House Sharing of Knowledge ครั้งที่ ๖

กิจกรรม In House Sharing of Knowledge ครั้งที่ ๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 135 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศ ได้จัดกิจกรรม In House Sharing of Knowledge ครั้งที่ ๖ โดยได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เล่าภารกิจงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรในกรมฯ มีความเข้าใจในการทำงานของกรมฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจที่นำเสนอ มีอาทิ แนวทางการเป็น green office การประชุมคณะกรรมการ soft power การติดตามภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปกาตาร์ การอบรมภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐเกาหลี และโครงการความร่วมมือกับ CNBC

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ