กรมสารนิเทศนำเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงเปิดประสบการณ์และพัฒนาทักษะสู่การเป็นเชฟ ในโครงการ “Little Chefs, Big Hearts – เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่ เปิดโลกเชฟ”

กรมสารนิเทศนำเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงเปิดประสบการณ์และพัฒนาทักษะสู่การเป็นเชฟ ในโครงการ “Little Chefs, Big Hearts – เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่ เปิดโลกเชฟ”

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 486 view

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗ กรมสารนิเทศได้นำเยาวชนจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้ร่วมกิจกรรมที่ The Food School Bangkok โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการจัดการสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น และการจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหารฮาลาล โดยวิทยากรจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแนวทางการออกแบบเมนูอาหารไทยสู่สากล โดยนายชุมพล แจ้งไพร (เชฟชุมพล) จากสถาบันการอาหารไทย

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้และฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆ จากวัตถุดิบพื้นถิ่นภาคใต้จากผู้เชี่ยวชาญของ The Food School Bangkok ซึ่งได้ช่วยพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางในสายอาชีพอาหารในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ