กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมจัด Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในกลุ่มครูและบุคลากรด้านการศึกษา

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมจัด Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในกลุ่มครูและบุคลากรด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 156 view

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ร่วมกับสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” (Train the Trainers: Embracing a Sustainable Thailand) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้กับครูและบุคลากรด้านการศึกษาจำนวน ๙๙ คนจาก ๔๘ โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งที่จะให้ครูและบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ในกลุ่มเยาวชนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของ SDGs และพร้อมที่จะกระตุ้นให้เยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (agents of change) ผ่านการคิดวางแผนและดำเนินโครงการเพื่อบรรลุ SDGs ที่ดำเนินการได้จริงในระดับโรงเรียน โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร. นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กล่าวเปิดกิจกรรม

ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ครูและบุคลากรด้านการศึกษาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน SDGs ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ กรณีศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครที่มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ โดยผู้แทนจากสมาคมนักผังเมืองไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และโครงการพัฒนาดอยตุงในฐานะกรณีตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SEP for SDGs โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโครงการ VC (near) Zero Food Waste โดยกลุ่มนักเรียนจากวชิราวุธวิทยาลัย และโครงการ Young Network Social Development (YNSD) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ SDGs ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวอย่างของการดำเนินโครงการเพื่อบรรลุ SDGs ในระดับโรงเรียนที่คิดค้นโดยนักเรียน

กิจกรรม Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” เป็นการต่อยอดกิจกรรม Workshop “Gen ใหม่หัวใจ SDGs” (Youth for SDGs: Embracing a Sustainable Future) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพและปริมณฑล ว่า SDGs เป็นมิติการต่างประเทศที่ใกล้ตัว และทุกคนสามารถมีบทบาทช่วยกันขับเคลื่อน SDGs ได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน นอกจากนี้ Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” ยังถือเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างกระทรวงฯ สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในภาคการศึกษาของไทยด้วย

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และคณะครูและบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “สร้างครู สร้างคน : สร้างด้วยใจ ไทยยั่งยืน” กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะร่วมกันวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชนไทยที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ