บัวแก้วพาคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศดูงานเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง – ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง จังหวัดเชียงราย

บัวแก้วพาคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศดูงานเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง – ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง จังหวัดเชียงราย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 611 view

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักนิติธรรม และการขยายโอกาส โดยนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและหัวหน้าคณะ ได้นำคณะทูตานุทูต ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง) จังหวัดเชียงราย

ในช่วงเช้า คณะทูตานุทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโดยนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย เกี่ยวกับการดำเนินงานและภารกิจของศูนย์ฯ ในการเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้กำหนดพ้นโทษของเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำลังใจในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่มุ่งสร้างกำลังใจและฝึกทักษะให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมและเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๔ ฐาน อาทิ ฐานสวนสมุนไพร ฐานโคก หนอง นา ฐานออกแบบจัดสวนดอกไม้ ฐานสัตว์เลี้ยง ฐานเพาะชำ และฐานเกษตรผสมผสาน โดยฐานกิจกรรมต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังชายในด้านการเกษตรยั่งยืนเพื่อประกอบวิชาชีพในสังคมในอนาคตต่อไป

ปัจจุบัน นอกจากศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮางจะเป็นศูนย์ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษแล้ว ยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังสำหรับชีวิตหลังการพ้นโทษ และเตรียม ความพร้อมให้กับผู้ต้องขังในการกลับเข้าสู่สังคมเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ