บัวแก้วนำคณะทูตและสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ สถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

บัวแก้วนำคณะทูตและสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ สถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 67 view

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายณัฐภาณุ นพคุณ และนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตานุทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศในไทย เยี่ยมชมสถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เรือนจำชั่วคราวกลางเวียง) และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะ และนางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้บรรยายสรุปความเป็นมาของสถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงและเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมอีกครั้ง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

ภายหลังการบรรยายสรุป คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมและใช้บริการตาม ๓ จุด ได้แก่ (๑) พิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ (๒) ศูนย์ฝึกอาชีพนวดแผนไทยและสปา ‘นารี’ และ (๓) ศูนย์ CARE ศูนย์ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในการกลับสู่สังคม รวมทั้งได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือผู้ต้องขังหญิงด้วย

จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือนจำต้นแบบด้านการปรับปรุงเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพ และได้เห็นถึงความพยายามของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในการดำเนินงานแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งถือเป็นมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางที่สำคัญอย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ