ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2567

| 340 view

เอกสารประกอบ

20240410163150607.pdf