กรมสารนิเทศเชิญดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล พิธีกรรายการ คลับฟรายเดย์ (Club Friday) และดีเจวิทยุคลื่นกรีนเวฟ FM 106.5 มาบรรยายในหัวข้อ "คุยและฟังอย่างเข้าใจ"

กรมสารนิเทศเชิญดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล พิธีกรรายการ คลับฟรายเดย์ (Club Friday) และดีเจวิทยุคลื่นกรีนเวฟ FM 106.5 มาบรรยายในหัวข้อ "คุยและฟังอย่างเข้าใจ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 452 view

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ กรมสารนิเทศได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "คุยและฟังอย่างเข้าใจ" โดยดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล พิธีกรรายการ คลับฟรายเดย์ (Club Friday) และดีเจวิทยุคลื่นกรีนเวฟ FM 106.5 มาเล่าประสบการณ์ การจัดรายการวิทยุ การรับฟังอย่างเข้าใจ เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยและให้ข้อเสนอแนะให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศได้กล่าวเปิดการบรรยาย โดยได้เน้นความสำคัญของการสื่อสาร การพูดคุยและการรับฟังอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร ดีเจอ้อยฯ ได้แนะนำเทคนิคการสื่อสารและการรับฟังอย่างเข้าใจ ๖ เทคนิค ช่วยเพิ่มแง่คิด วิธีการ และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ ๑) รอให้เป็น ๒) เย็นไว้ ) ๓) คิดให้ได้ (Critical thinking) ๔) สื่อสารเป็น (งดใช้คำพูดที่รุนแรง ทำร้ายจิตใจผู้อื่น) ๕) เห็นคุณค่าของการให้ และ ๖) ไม่ประมาทการเปลี่ยนแปลง

กรมสารนิเทศให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในกระทรวงการต่างประเทศ เเละได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ