วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 1,028 view

แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท