4,217 view

โครงสร้างกรม โครงสร้าง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  - ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
  - ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

 2. กองการทูตวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
  - ติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการไทยและหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 3. กองการสื่อมวลชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และประสานงานเพื่อชี้แจงสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงและนโยบายของประเทศไทยด้านการต่างประเทศแก่สื่อมวลชน
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทางการชี้แจง ตอบโต้ รายงานข่าวของสื่อต่าง ๆ และการแถลงข่าวให้กับโฆษกของกระทรวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศไทยด้านการต่างประเทศ
  - อำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 4. กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงรุกและข่าวสารของกระทรวง พร้อมทั้งเผยแพร่และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - ควบคุมและบริหารงานสถานีวิทยุสราญรมย์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงของต่างประเทศในประเทศไทย
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการทูตสาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้าใจมิติด้านการต่างประเทศ เพื่อมีส่วนสนับสนุนการดำ เนินนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 5. กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ประมวลและวิเคราะห์ข่าวด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
  - เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเชิงรุก รวมทั้งจัดทำแนวทางชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย