วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,524 view

MFA_map-02

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-2035000 โทรสาร 02-6435102
ติดต่อเรื่องทั่วไป [email protected]
งานสารบรรณรับ-ส่งเอกสาร [email protected]