1,310 view

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากรของกรม อยู่ภายใต้สำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ