ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

3,567 view

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากรของกรม อยู่ภายใต้สำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ