การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 763 view

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต