วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 1,069 view

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม

(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

กรมสารนิเทศ โดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรโดยแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะผู้บรรยายซึ่งดำเนินภารกิจระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม และ ๒) คณะจัดทำวีดิทัศน์ ซึ่งดำเนินภารกิจระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม โดยคณะที่ ๑ จัดการบรรยายในหัวข้อการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองจังหวัด ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจังหวัดตราด วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการของทั้งสองจังหวัด

คณะที่ ๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “เยี่ยมเพื่อน เยือนถิ่นจันทบูร” เพื่อนำเสนออัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด นอกจากนี้ คณะบัวแก้วสัญจรยังเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าจังหวัดจันทบุรีและตราดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือกับส่วนราชการและภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการบรรยาย ทั้งสองจังหวัดแสดงความสนใจในประเด็นด้านการต่างประเทศต่าง ๆ อาทิ แนวปฏิบัติเมื่อมีการเยือน การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การค้า การลงทุน และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ดังนั้น กรมสารนิเทศจึงได้พิจารณาจัดการบรรยายในหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองจังหวัด ได้แก่

(๑) นโยบายด้านการต่างประเทศของไทย

(๒) ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

(๓) การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อแนวใหม่

(๔) BIMSTEC และมิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

(5) Global Issues – ประเด็นระดับโลกที่ไทยควรสนใจ

(6) แนวปฏิบัติเมื่อมีการเยือน

 

(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การบรรยายมีผู้เข้าร่วมทั้งจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการบรรยายโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และผู้เข้าร่วมการบรรยายโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ จังหวัดตราด ได้แก่ สำนักงานจังหวัดตราด สำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย กรมสารนิเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดจันทบุรีและตราด อาทิ ผู้ว่าฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการของทั้งสองจังหวัด

 

(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

โดยผู้เข้าฟังการบรรยายให้ความสนใจในหัวข้อ “แนวปฏิบัติเมื่อมีการเยือน” เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นความรู้ที่สามารถปรับใช้ได้ในการทำงาน นอกจากนี้ ในช่วงการบรรยาย รองอธิบดีกรมสารนิเทศยังให้สัมภาษณ์ในรายการ “สวท. จันท์ทันข่าว” ของสถานีวิทยุจังหวัดจันทบุรี และรายการ “รอบด้านบ้านเรา” ของสถานีวิทยุจังหวัดตราดด้วย เพื่อ (๑) เผยแพร่โครงการบัวแก้วสัญจร (๒) สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้นโยบายการต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวกับภาคประชาสังคมมากขึ้น และ (๓) ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดผ่านการให้ความสำคัญของการร่วมมือกับหลาย ๆ จังหวัดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการให้สัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ในระดับจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในช่วงการเลี้ยงอาหารค่ำกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี กรมสารนิเทศได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดโครงการ Chantaburi Foods and Fruits Valley เพื่อสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของจังหวัด และเสนอว่ากระทรวงการต่างประเทศสามารถมีบทบาทสนับสนุนโครงการดังกล่าวและเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการเป็นสะพานเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับประชาคมโลกด้วยการเชิญคณะทูตมาเยี่ยมชมโครงการ และกระทรวงฯ สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ส่งออกสำคัญของจันทบุรีและภาคตะวันออกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ  โดยอาจจัดกิจกรรม Local to Global ที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเคยจัดให้กับจังหวัดขอนแก่น และภูเก็ตมาแล้ว และอาจเน้นที่คณะทูตของประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้เพื่อเปิดตลาดใหม่ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการค้าขายกับจีนซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ซื้อทุเรียนจากจันทบุรีถึงร้อยละ ๙๐

และสำหรับจังหวัดตราด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมบัวแก้วสัญจร และได้มีการตั้งกลุ่ม “บัวแก้วสัญจรตราด” ขึ้นหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น เพื่อเป็น focal point ของการประสานงานต่อไป
ในอนาคตของกระทรวงฯ กับส่วนราชการตราด

 

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการจัดบรรยายและการพบปะหารือร่วมกันของคณะฯ และทั้งสองจังหวัด ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- นักศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบรรยาย เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ฟังที่มีปฏิสัมพันธ์กับคณะผู้บรรยายสูง โดยในช่วงกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับประเด็นบิมสเทค นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความกระตือรือร้นที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับธีม PRO BIMSTEC และการเป็นประธานบิมสเทคของไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 2566 ตลอดจนคำถามอื่น ๆ ดังนั้น หากมีการจัดโครงการบัวแก้วสัญจรอีกในอนาคต อาจพิจารณาเชิญนักศึกษาจากสถาบันศึกษาต่าง ๆ ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

- นอกจากการเชิญคณะทูตมาเยี่ยมชมโครงการ Chanthaburi Foods and Fruits Valley แล้วนั้น กระทรวงฯ สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้แก่คณะผู้บริหารของกระทรวงฯ และคณะทูต เนื่องจากเป็นศูนย์การศึกษาที่มีขนาดใหญ่ มีการทดลองตามแนวพระราชดำริที่ครบวงจรตั้งแต่พื้นที่ป่าไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่ง และเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- จากการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้เข้ารับการบรรยายบางส่วน พบว่าผู้เข้ารับการบรรยายกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจต่อหัวข้อ “แนวปฏิบัติเมื่อมีการเยือน” เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีและตราดมีการรับเยือนบ่อยครั้ง ประกอบกับเป็นหัวข้อที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 

337407149_3483971058500872_5056757842461669971_n

336892812_1006827810289918_7762557864384298327_n

336892915_144119251923462_9030552056991084686_n

337378546_880272789753912_7886408665466253004_n