การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 949 view

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ