วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2566

| 1,624 view

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ของปีพ.ศ. ๒๕๖๕)

ผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างสื่อมวลชนต่างประเทศผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ทั้งหมด ๑๖๐ คน พบว่า
ร้อยละ ๘๙ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ MMOS
ร้อยละ ๙๑ มองว่าระบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ร้อยละ ๘๕ มองว่าระบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานและมีเนื้อหาที่เหมาะสม
ร้อยละ ๙๐ มองว่าระบบมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
และร้อยละ ๘๔ มองว่าระบบมีความทันสมัย