ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 1,582 view

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ กรมสารนิเทศ โดยนายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้ออกประกาศเรื่อง "นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๗" ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมสารนิเทศ เพื่อมอบนโยบายของกรมว่าด้วยการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสารนิเทศปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานการทูต การกงสุล และการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

 

MFA_6367                MFA_6345