วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 881 view

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม

อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้บริหารในการรับมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศต่อมา เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศทุกระดับ งดรับ - งดให้ ของขวัญบุคคลภายนอก

MFA_9064 MFA_9077