การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 877 view

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมสารนิเทศ

1. การกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3. การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

4. การกำกับติดตามและรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต