โฆษก กต.บรรยาย หัวข้อ “เอเปค-ประเทศไทย 2022: ความมุ่งหมายและความสำเร็จ” ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โฆษก กต.บรรยาย หัวข้อ “เอเปค-ประเทศไทย 2022: ความมุ่งหมายและความสำเร็จ” ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2565

| 262 view
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โฆษก กต.ร่วมบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ “เอเปค-ประเทศไทย ๒๐๒๒: ความมุ่งหมายและความสำเร็จ” ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ. เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. กอบศักดิ์ ชุติกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และนายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วม
การสัมมนาฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ จำนวน ๖๐๐ คน
โฆษก กต.กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ซึ่งถือเป็นการปักหมุดหมายที่สำคัญให้แก่ประเทศและเอเปคในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนให้แก่ภูมิภาค และแสดงบทบาทของไทยในภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อ (๑) บริหารจัดการและแก้ปัญหาโลกร้อน (๒) ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน (๓) อนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและ (๔) ลดและจัดการของเสีย เป้าหมายกรุงเทพจะเป็นตำนานของไทยในกรอบความร่วมมือเอเปคและจะได้รับการสานต่อโดยเจ้าภาพต่อไปคือสหรัฐฯ เปรูและเกาหลีใต้ เพราะมีแนวคิดสอดคล้องกัน
โฆษก กต.ระบุถึงการเปิดกว้างรับเจ้าหน้าที่มีความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์และได้เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาสมัครสอบรับราชการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

https://youtu.be/LzRniqFeaMQ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ