ผู้แทนกรมสารนิเทศร่วมแถลงข่าวประกาศผลและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้แทนกรมสารนิเทศร่วมแถลงข่าวประกาศผลและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 175 view

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐภาณุ นพคุณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศร่วมแถลงข่าวประกาศผลและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดบรรยายสรุปและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ