ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรองอธิบดีกรมสารนิเทศ มอบหนังสือ The 10th King: Majestic Flow of Royal Benevolence to the People แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรองอธิบดีกรมสารนิเทศ มอบหนังสือ The 10th King: Majestic Flow of Royal Benevolence to the People แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 634 view
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้รับมอบหนังสือ The 10th King: Majestic Flow of Royal Benevolence to the People จำนวน ๒๕๐ เล่ม จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำส่งให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทยในต่างประเทศ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงการต่างประเทศ ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ด้วยเห็นว่า หนังสือดังกล่าวจะช่วยเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่สาธารณชนไทยในต่างประเทศ ว่าทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเสมอมามิได้ขาดโดยการพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ