กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมประชาสัมพันธ์

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมประชาสัมพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 381 view
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายศุภโชค เย็นทรวง นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ ได้เป็นผู้แทนกรมสารนิเทศเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมประชาสัมพันธ์ จากนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๙๑ 
 
กรมสารนิเทศได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เช่น ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ทั้งสองหน่วยงานได้ทำหน้าที่เลขานุการร่วมในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จากการประชุมฯ  
 
ในกรอบคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมสารนิเทศยังร่วมเป็นอนุกรรมการด้านต่างประเทศในการกำหนดนโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ กรมสารนิเทศยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยหรือที่ต่างประเทศสนใจ เพื่อนำไปผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งต่อกรมประชาสัมพันธ์และสาธารณชนทั่วไปอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ