กรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรมบรรยายประวัติกระทรวงการต่างประเทศแก่กลุ่มอาสาสมัคร National Museum Volunteers ชาวต่างชาติและไทย

กรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรมบรรยายประวัติกระทรวงการต่างประเทศแก่กลุ่มอาสาสมัคร National Museum Volunteers ชาวต่างชาติและไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2566

| 78 view

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรมบรรยายประวัติกระทรวงการต่างประเทศแก่กลุ่มอาสาสมัคร National Museum Volunteers ชาวต่างชาติและไทย โดยมีนายอิศร ปกมนตรี อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ เป็นผู้บรรยายและนำชมวัตถุและสถานที่สำคัญของกระทรวงฯ และมีข้าราชการกรมสารนิเทศเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อยอดต่อจากกิจกรรม Night at the Museum: A Journey through Time "East meets West"ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมสารนิเทศกับกลุ่มอาสาสมัคร National Museum Volunteers เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ