กรมสารนิเทศจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสารนิเทศจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 35 view

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ Digital Communication Strategy และ Digital Content Strategy โดยมีนายศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital / Social Media Marketing และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน และที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำหลายบริษัทเป็นวิทยากร

การอบรมได้รับความสนใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศที่ปฏิบัติราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมครั้งละประมาณ ๖๐ คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ