ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

10 เม.ย. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

28 มี.ค. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

14 มี.ค. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

9 มี.ค. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

29 ก.พ. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

16 ก.พ. 2567

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

7 มี.ค. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

24 ก.พ. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง การขยายวันปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์

22 ก.พ. 2566