❤️รักเมืองไทย

26 เม.ย. 65

วิดีโอประกอบ

❤️รักเมืองไทย | BCG กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
❤️รักเมืองไทย | การเยือนไทยของ รมว.กต. จีน และ รมว.กต. สหรัฐฯ กับจุดยืนของนโยบายต่างประเทศของไทย
❤️รักเมืองไทย | กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก
❤️รักเมืองไทย | บทบาททางการทูตของไทยในกรณียูเครน
❤️รักเมืองไทย | ภารกิจกระทรวงต่างประเทศที่ท้าทายในสถานการณ์ โควิด 19 และยุคหลังโควิด-19
❤️รักเมืองไทย | การขับเคลื่อน (Soft Power) ในเวทีโลก